Tin Tức
116
500 Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 chọn lọc, có đáp án

Để học tốt Hình học lớp 10, tài liệu 500 Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 và Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sgk Hình học lớp 10 giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hình học 10.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Hình học 10

Chương 1: Vectơ

 • 28 câu trắc nghiệm Các định nghĩa có đáp án (phần 1)
 • 28 câu trắc nghiệm Các định nghĩa có đáp án (phần 2)
 • 24 câu trắc nghiệm Tổng và hiệu của hai vectơ có đáp án (phần 1)
 • 24 câu trắc nghiệm Tổng và hiệu của hai vectơ có đáp án (phần 2)
 • 56 câu trắc nghiệm Tích của vectơ với một số có đáp án (phần 1)
 • 56 câu trắc nghiệm Tích của vectơ với một số có đáp án (phần 2)
 • 56 câu trắc nghiệm Tích của vectơ với một số có đáp án (phần 3)
 • 19 câu trắc nghiệm Hệ trục tọa độ có đáp án
 • 35 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 1 có đáp án (phần 1)
 • 35 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 1 có đáp án (phần 2)
 • Đề kiểm tra chương 1 có đáp án

Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 có đáp án (phần 1)
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 có đáp án (phần 2)
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 có đáp án (phần 3)
 • 75 câu trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vectơ có đáp án (phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vectơ có đáp án (phần 2)
 • 75 câu trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vectơ có đáp án (phần 3)
 • 75 câu trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vectơ có đáp án (phần 4)
 • 55 câu trắc nghiệm Hệ thức lượng trong tam giác có đáp án (phần 1)
 • 55 câu trắc nghiệm Hệ thức lượng trong tam giác có đáp án (phần 2)
 • 55 câu trắc nghiệm Hệ thức lượng trong tam giác có đáp án (phần 3)
 • 30 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 2 có đáp án (phần 1)
 • 30 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 2 có đáp án (phần 2)
 • Đề kiểm tra chương 2 có đáp án

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 • 60 câu trắc nghiệm Phương trình đường thẳng có đáp án (phần 1)
 • 60 câu trắc nghiệm Phương trình đường thẳng có đáp án (phần 2)
 • 60 câu trắc nghiệm Phương trình đường thẳng có đáp án (phần 3)
 • 43 câu trắc nghiệm Phương trình đường tròn có đáp án (phần 1)
 • 43 câu trắc nghiệm Phương trình đường tròn có đáp án (phần 2)
 • 43 câu trắc nghiệm Phương trình đường tròn có đáp án (phần 3)
 • 28 câu trắc nghiệm Phương trình đường Elip có đáp án (phần 1)
 • 28 câu trắc nghiệm Phương trình đường Elip có đáp án (phần 2)
 • 20 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 3 có đáp án
 • Đề kiểm tra chương 3 có đáp án
 • 30 câu trắc nghiệm Ôn tập cuối năm có đáp án (phần 1)
 • 30 câu trắc nghiệm Ôn tập cuối năm có đáp án (phần 2)
 • Đề kiểm tra cuối năm có đáp án

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Vectơ

 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Các định nghĩa (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Các định nghĩa (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Tổng và hiệu của hai vectơ (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Tổng và hiệu của hai vectơ (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Tích của vectơ với một số (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Tích của vectơ với một số (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Tích của vectơ với một số (phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 4 (có đáp án): Hệ trục tọa độ (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 (phần 1)
 • Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 (phần 2)

Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Tích vô hướng của hai vectơ (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Tích vô hướng của hai vectơ (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Tích vô hướng của hai vectơ (phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Tích vô hướng của hai vectơ (phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Hệ thức lượng trong tam giác (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Hệ thức lượng trong tam giác (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Hệ thức lượng trong tam giác (phần 3)
 • Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 (phần 1)
 • Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 (phần 2)

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Phương trình đường thẳng (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Phương trình đường thẳng (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Phương trình đường thẳng (phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Phương trình đường tròn (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Phương trình đường tròn (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Phương trình đường tròn (phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Phương trình đường Elip (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Phương trình đường Elip (phần 2)
 • Trắc nghiệm Ôn tập chương 3 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm (phần 1)
 • Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm (phần 2)

Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Các định nghĩa

Câu 1: Cho một hình chữ nhật ABCD.

a) Số vectơ khác 0→ mà điểm đầu và điểm cuối trùng với các đỉnh của hình chữ nhật là:

A. 4 B. 6 C. 12 D. 16

b) Trong số các vectơ nói trên, số cặp vectơ bằng nhau là:

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

c) Số nhóm các vectơ có độ dài bằng nhau là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

Câu 2: Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Có 5 vectơ mà điểm đầu là O, điểm cuối là các định của ngũ giác.

B. Có 5 vectơ gốc O có độ dài bằng nhau.

C. Có 4 vectơ mà điểm đầu là A, điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác.

D. Các vectơ khác 0→ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh, giá là các cạnh của ngũ giác có độ dài bằng nhau.

Câu 3: Cho ba điểm phân biệt A, B, C sao cho CA→CB→ ngược hướng.

Hình vẽ nào trong các hình vẽ bên là đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4: Cho tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Với mọi điểm E trên đường thẳng BC, vectơ AE→ không cùng phương với vectơ BC→.

B. Vectơ AE→ có thể cùng phương với vectơ BC→.

C. Tập hợp các điểm M sao cho AM→ cùng phương với BC→ là một đường thẳng qua A.

D. Tập hợp các điểm N sao cho AN→ cùng hướng với BC→ là đường thẳng qua A, song song với BC.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 5: Khẳng định nào sau đây sai?

A. Vectơ – không là vectơ có phương tùy ý.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương với nhau.

C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0→ thì cùng phương với nhau.

D. Điều kiện cần để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

Câu 6: Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn điều kiện AB→=DC→. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ABCD là hình bình hành

B. AD→= CB→

C. ACB→ = BD→

D. ABCD là hình bình hành nếu trong 4 điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng.

Câu 7: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ khác vectơ OC→ và có độ dài bằng nó là:

A. 24 B. 11

C. 12 D. 23

Câu 8: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ khác OA→ và cùng phương với nó là

A. 5 B. 6 C. 9 D. 10

Câu 9: Cho tam giác ABC. Có bao nhiêu vectơ được lập ra từ các cạnh của tam giác?

A. 3 B. 2 C. 4 D. 6

Câu 10: Cho 4 điểm phân biệt A, B, C, D. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ – không được lập ra từ 4 điểm đã cho?

A. 4 B. 6 C. 12 D. 8

Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Tổng và hiệu của hai vectơ

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= √5 ,AC=2√5.

a) Độ dài vectơ AB→ + AC→ bằng:

A. √5 B. 5√5 C. 25 D. 5

b) Độ dài vectơ AC→AB→ bằng:

A. √5 B. 15 C. 5 D. 2

Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Cặp vectơ nào trong số các cặp vectơ sau đây không bằng nhau?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 3: Cho tam giác ABC. Các điểm M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC và BC.

a) Đẳng thức nào sau đây đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

b) Tổng nào sau đây khác vectơ 0→ ?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 4: Cho tam giác đều ABC cạnh a, đường cao AH. Hỏi a√3 là độ dài của vectơ nào trong số các vectơ sau đây?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 5: Cho tam giác ABC. Vectơ AB→+AC→ có giá chứa đường thẳng nào sau đây?

A. Tia phân giác của góc A

B. Đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC

C. Đường trung tuyến qua A của tam giác ABC

D. Đường thẳng BC

Câu 6: Tam giác ABC là tam giác vuông nếu nó thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 7: Với hai vectơ a→b→ bất kì, khẳng định nào sau đây đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 8: Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 9: Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 10: Điều kiện nào dưới đây là điều kiện cần và đủ để điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Xem thêm các Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp
 • Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai
 • Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình
 • Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 • Chương 5: Thống kê
 • Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại banmaynuocnong.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

0 ( 0 votes )

Banmaynuocnong

https://banmaynuocnong.com
Blog Tin Tức Công Nghệ , Tài Chính Tổng Hợp

  Bài viết liên quan