Exceeded Là Gì

Bạn đã bao giờ gặp phải thông báo lỗi “Crédits maximum dépassés” trên trang “Lịch trình hiện tại” khi số tín chỉ đã đăng ký vượt quá số tín chỉ tối đa được cho phép chưa? Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích thông báo lỗi này và cách giải quyết nó.

Exceeded Là Gì
Exceeded Là Gì

“Crédits maximum dépassés” là gì?

“Crédits maximum dépassés” là một thông báo lỗi xuất hiện trên trang “Lịch trình hiện tại” khi tổng số tín chỉ đã đăng ký vượt quá số tín chỉ tối đa được phép. Bạn chỉ được phép đăng ký tín chỉ trong một giới hạn được xác định dựa trên khóa học của bạn. Giới hạn tín chỉ được hiển thị trong trường “Số giờ tối đa”.

Ví dụ minh họa

Ví dụ, bạn đã đăng ký 48 tín chỉ trong lịch trình của mình, trong khi số tín chỉ tối đa là 52. Một lớp học 6 tín chỉ không thể được thêm vào và bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “Crédits maximum dépassés”.

Giải quyết vấn đề

Nếu bạn phát hiện rằng giới hạn tín chỉ quá thấp, hãy liên hệ với trợ giảng của bạn để được hỗ trợ và tư vấn.

Tóm lại

Thông báo lỗi “Crédits maximum dépassés” xuất hiện khi số tín chỉ đã đăng ký vượt quá số tín chỉ tối đa cho phép. Để giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với trợ giảng của bạn để được hỗ trợ thêm.

Exceeded Là Gì