Dân Sự Là Gì

Nhân vật chính trong cuộc sống của chúng ta, dân sự, đã được đặt tại trung tâm của Bộ Luật Dân Sự năm 2015 của Việt Nam. Cuốn sách này, đánh dấu sự công nhận và bảo vệ quyền lợi dân sự của tất cả cá nhân và tổ chức, đã được ban hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2015. Hãy cùng tìm hiểu các quy định chung của bộ luật này để hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm trong quan hệ dân sự của chúng ta.

Dân Sự Là Gì
Dân Sự Là Gì

Phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Dân Sự

Bộ luật này quy định về quyền và trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong quan hệ dân sự. Nó bảo vệ quyền lợi về nhân thân và tài sản của mỗi cá nhân và tổ chức, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự do ý chí và độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Quan hệ dân sự được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí và độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm được xem là quan hệ dân sự.

Công nhận, tôn trọng và bảo đảm quyền dân sự

Ở Việt Nam, các quyền dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, những quyền này có thể bị hạn chế trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

Nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

  1. Mọi cá nhân và tổ chức đều có quyền bình đẳng và không được phân biệt đối xử. Tất cả đều được bảo hộ như nhau về quyền lợi nhân thân và tài sản.
  2. Cá nhân và tổ chức có quyền tự nguyện xác lập, thực hiện và chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của mình. Mọi cam kết và thỏa thuận không vi phạm luật, không trái đạo đức xã hội và phải được tôn trọng bởi các bên liên quan.
  3. Cá nhân và tổ chức phải xác lập, thực hiện và chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí và trung thực.
  4. Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng và quyền lợi hợp pháp của người khác.
  5. Cá nhân và tổ chức phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự của mình.

Áp dụng Bộ Luật Dân Sự

Bộ luật này áp dụng cho tất cả các quan hệ dân sự. Tuy nhiên, các luật khác liên quan sẽ điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể, nhưng không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự được quy định tại Điều 3 của Bộ luật này. Trong trường hợp luật khác không quy định hoặc vi phạm nguyên tắc này, Bộ luật Dân sự sẽ áp dụng. Nếu có sự khác biệt giữa Bộ luật này và các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, áp dụng quy định của hiệp ước quốc tế.

Áp dụng tập quán trong quan hệ dân sự

Tập quán là quy tắc xử sự đã được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự. Trường hợp không có thỏa thuận và pháp luật không quy định, tập quán có thể được áp dụng, nhưng không được trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

Áp dụng tương tự pháp luật

Trường hợp không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định hoặc tập quán áp dụng, áp dụng quy định của pháp luật tương tự. Trường hợp không thể áp dụng pháp luật tương tự, áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ và lẽ công bằng.

Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự

Chính sách của Nhà nước đảm bảo rằng việc xác định, thực hiện và chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự phải được thực hiện theo nguyên tắc bảo tồn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam. Trong các quan hệ dân sự, hòa giải giữa các bên được khích lệ theo quy định của pháp luật.

Cảm ơn bạn đã theo dõi! Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về quan hệ dân sự và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo!

Dân Sự Là Gì