Danh sách 1 công thức làm tròn 0.5 trong excel hot nhất

1 ROUND (Hàm ROUND) – Microsoft Support

  • Tác giả:
  • Ngày đăng: 02/04/2022
  • Đánh giá: 4.96 (634 vote)
  • Tóm tắt: Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng làm ROUNDUP. Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN. Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND