Cog Là Gì

Trong quản lý kinh doanh, chi phí hàng bán (Cost of Goods Sold – COGS) là chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm, như chi phí và vận chuyển nguyên liệu, lao động cần thiết để sản xuất hàng hóa và phí lưu kho.

Cog Là Gì
Cog Là Gì

Tại sao COGS lại quan trọng?

COGS không bao gồm các chi phí gián tiếp như chi phí bán hàng, marketing hoặc phân phối. Từ quan điểm kế toán, COGS không phải là tài sản cũng không phải là nợ. Nó được ghi nhận như một chi phí trên báo cáo thu nhập.

Hiểu rõ về chi phí hàng bán là điều quan trọng vì nhiều lý do, bao gồm: Đặt giá sao cho có lợi nhuận cao; đưa ra quyết định quan trọng, chẳng hạn như tìm kiếm nhà cung cấp mới với giá vật liệu tốt hơn; và là một thành phần quan trọng trong việc xác định lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.

Tính toán COGS

Chi phí hàng bán dựa trên giá trị tồn kho trong một kỳ kế toán, có thể tính bằng cách lấy tồn kho đầu kỳ, cộng thêm giá trị mua hàng trong kỳ và sau đó trừ đi tồn kho cuối kỳ.

Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có tồn kho đầu kỳ là $9,000, tiến hành mua hàng trị giá $5,000 và kết thúc với tồn kho cuối kỳ là $2,000, thì COGS là $12,000.

Đóng góp của COGS cho sự thành công của doanh nghiệp

Hiểu rõ về chi phí hàng bán là thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp trở nên lợi nhuận hơn. Nó giúp định giá sản phẩm sao cho có lợi nhuận hợp lý, làm nền tảng cho việc ra quyết định quan trọng như tìm kiếm nhà cung cấp mới với giá vật liệu tốt hơn. Ngoài ra, COGS cũng là thành phần quan trọng để xác định lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.

Hi vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm COGS và vai trò quan trọng của nó trong việc quản lý kinh doanh.

Cog Là Gì