Tin Tức

các phép toán trên tập hợp | Banmaynuocnong

337
các phép toán trên tập hợp | Banmaynuocnong
Video Các phép toán trên tập hợp

Tập hợp và các phép toán trên tập hợp – Chuyên đề đại số 10

PHẦN A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.

1. Tập hợp

Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, không định nghĩa.

Cách xác định tập hợp:

+ Liệt kê các phần tử: viết các phần tử của tập hợp trong hai dấu móc { … }.

+ Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

Tập rỗng: là tập hợp không chứa phần tử nào, kí hiệu ∅.

2. Tập hợp con – Tập hợp bằng nhau

3. Một số tập con của tập hợp số thực

Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Giao của hai tập hợp:

Hợp của hai tập hợp:

Hiệu của hai tập hợp:

Phần bù:

PHẦN B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

Dạng toán số 1: Xác định tập hợp và phép toán trên tập hợp

Dạng toán số 2: Sử dụng biểu đồ Ven để giải toán

Dạng toán số 3: Chứng minh tập hợp bằng nhau, tập hợp con

Dạng toán số 4: Phép toán trên tập hợp con của tập số thực

PHẦN A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.

PHẦN B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

DẠNG TOÁN SỐ 1: XÁC ĐỊNH TẬP HỢP VÀ PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP .

DẠNG TOÁN SỐ 2: SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ VEN ĐỂ GIẢI TOÁN .

DẠNG TOÁN SỐ 3: CHỨNG MINH TẬP HỢP BẰNG NHAU, TẬP HỢP CON.

DẠNG TOÁN SỐ 4: PHÉP TOÁN TRÊN TẬP CON CỦA TẬP SỐ THỰC .

>> Tải về file PDF tại đây.

>> Hướng dẫn giải chuyên đề tại đây.

Xem thêm:

– Mệnh đề và mệnh đề chứa biến – Chuyên đề đại số 10

– Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học – Chuyên đề đại số 10

– Số gần đúng. Sai số – Chuyên đề đại số 10

0 ( 0 votes )

Banmaynuocnong

https://banmaynuocnong.com
Blog Tin Tức Công Nghệ , Tài Chính Tổng Hợp

    Bài viết liên quan